Dịch vụ Kiểm toán

Dịch vụ Kiểm toán là gì

Đến thời điểm đầu năm 2019 cả nước mới có khoảng gần 200 đơn vị kiểm toán được cấp giấy phép đử điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ kiểm toán khác. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia là một trong những công ty đã được cấp phép đủ điều kiện hoạt động kiểm toán do cơ quan Bộ Tài Chính cấp phép.

Hiện tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cũng như các dịch vụ khác như tư vấn hoàn thuế VAT, dịch vụ Quyết toán thuế, dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết, chuyển giá….. được thực hiện trên toàn quốc đặc biệt là dịch vụ kiểm toán tại các tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia có chi nhánh và văn phòng đại diện, như dịch vụ kiểm toán tại Đồng Nai, Dịch vụ Kiểm toán Tại Bình Dương, Dịch vụ Kiểm toán Tại Tp. HCM, Dịch vụ kiểm toán tại Hà Nội, Dịch vụ kiểm toán tại Bắc Ninh,……..

Trước tiên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp về kiểm toán và các quy định liên quan đến dịch vụ kiểm toán để quý doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin cơ bản về hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán độc lập là gì

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Mục đích của kiểm toán độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán 

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Quy định về việc Kiểm toán bắt buộc

1. Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định của Luật kiểm toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

3. Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán

1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

3. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

4. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia

a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia

a) Báo giá dịch vụ kiểm toán, Ký hợp đồng kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán;

b) Thực hiện dịch vụ kiểm toán;

c) Kết thúc dịch vụ kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và tư vấn xử lý sau kiểm toán.

Tại sao nên chọn dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia?

a) Pháp lý rõ ràng: Dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia đã được Bộ Tài Chính cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

b) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia được sáng lập bởi các kiểm toán viên có hơn 10 năm kinh nghiệm đã cung cấp và tư vấn dịch vụ kiểm toán cho hàng 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng như vốn đầu tư nước ngoài FDI hoạt đồng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

c) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa rủi ro: thông qua dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ quý đơn vị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

d) Rà soát ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến thuế: qua kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia sẽ phát hiện và tư vấn quý đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

e) Chi phí dịch vụ kiểm toán: đảm bảo mức phí kiểm toán phù hợp với quy mô, ngành nghề, đặc điểm sản xuất kinh doanh.

c) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia đảm bảo về chất lượng dịch vụ kiểm toán khi quý đơn vị cung cấp Báo cáo tài chính cho bên thứ ba, như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan nhà nước…..

Quý đơn vị hãy liên lạc ngay với dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia, vui lòng liên hệ với Công ty Kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia để được tư vấn miễn phí về dịch vụ kiểm toán cũng như các dịch vụ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *