Kiểm toán xây dựng cơ bản

Công ty đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có nhiều kỹ sư xây dựng. Đội ngũ kỹ sư này đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập Báo cáo quyết toán, kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, kiểm toán Báo cáo chi phí đầu tư thực hiện, trong đó có nhiều công trình lớn, phức tạp.

KTV Công ty tiến hành kiểm toán BCQTDAHT theo hướng dẫn tại CMKIT số 1000, bao gồm các nội dung sau:

  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý;
  • Kiểm tra nguồn vốn đầu tư của dự án;
  • Kiểm tra chi phí đầu tư;
  • Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;
  • Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
  • Kiểm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng;
  • Xem xét việc chấp hành của CĐT và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kết quả của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra dự án.

Công việc kiểm toán các nội dung trên bao gồm thực hiện các thủ tục kiểm tra trình tự, thủ tục đầu tư của dự án, kiểm tra khối lượng quyết toán công việc xây dựng, thiết bị hoàn thành, quyết toán các chi phí tư vấn và chi phí khác, rà soát, đối chiếu với thiết kế, dự toán được duyệt, hợp đồng giao nhận thầu, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công…; Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá trong quyết toán, đối chiếu với định mức do các cơ quan quản lý chuyên ngành công bố, định mức riêng cho công trình, đơn giá dự toán được duyệt, đơn giá theo hợp đồng…; Kiểm tra chứng từ, sổ kế toán và các thủ tục kiểm toán khác mà KTV thấy cần thiết trong từng trường hợp, nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về quá trình thực hiện dự án và số liệu, thuyết minh trong BCQTDAHT.

Công việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sẽ được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp quy của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành và địa phương về quản lý đầu tư XDCB. Số liệu kiểm toán sẽ được Kiểm toán viên cùng với Quý khách hàng và các Bên B trao đổi trước khi phát hành chính thức. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư lập báo cáo quyết vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước. Khi cần thiết, Kiểm toán viên sẽ phối hợp cùng Chủ đầu tư giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước các cấp có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *