Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Khái quát Kiểm soát nội bộ

Trong những hoạt động khác nhau của một tổ chức, một doanh nghiệp hoạt động kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý. Vì thế chất lượng hoạt động kiểm soát không những ảnh hưởng tới tính trung thực của thông tin tài chính mà có khả năng chi phối các quyết định sản xuất kinh doanh hoặc duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu hệ thống kiểm soát nội bộ phải được thiết kế song hành cùng với những rủi ro trong ngành/lĩnh vực hoạt động và trong bản thân doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu ảnh hưởng bởi hội đồng giám đốc, ban quản trị và những cá nhân liên quan, được thiết kế nhằm đảm bảo đạt được những mục tiêu: độ tin cậy của các thông tin báo cáo; thực hiện các chế độ pháp lý và những quy định; hiệu năng và hiệu quả của hoạt động và bảo vệ tài sản. Bảo vệ an toàn các tài sản bao gồm những hoạt động kiểm soát được thiết kế để chống lại những hành vi khác nhau như lấy trộm tài sản, sử dụng bất hợp pháp, mua sắm và thanh lý tài sản không được phê chuẩn.

Kiểm soát nội bộ là một quá trình được thiết lập từ ban giám đốc và ban quản trị của công ty để đạt được bốn mục tiêu liệt kê ở trên. Quá trình này bao gồm việc thực hiện các thủ tục kiểm soát và các chính sách để đảm bảo tất cả các nghiệp vụ được ghi chép đã được phê chuẩn, được ghi chép đúng kỳ, được ghi chính xác giá trị và các tài sản được bảo vệ phù hợp. Hoạt động kiểm soát nội bộ tốt còn sẽ đảm bảo cung cấp những thông tin phản hồi cho ban quản trị về hiệu quả của những thủ tục kiểm soát đã thiết lập.

Tại sao kiểm toán quan tâm tới hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp được kiểm toán?

Khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải đạt được sự hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng với lý do:

  • Để đạt được những hiểu biết sâu hơn về khách hàng, về những rủi ro của doanh nghiệp và nhà quản lý đã làm như thế nào để quản lý và giải quyết vấn đề phát sinh từ rủi ro.
  • Để có thể đánh giá rủi ro kiểm soát và từ đó kiểm toán viên xác định được những loại sai phạm phổ biến có thể tồn tại.
  • Để lập kế hoạch mở rộng thử nghiệm chi tiết số dư nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán cần thiết cho trình bày ý kiến.

Vậy, Kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đểđánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ đang áp dụng, và đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ cho phù hợp và hiệu quả hơn;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *