Lập báo cáo kiểm toán trong môi trường hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19

Tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đối với các nền kinh tế, các thị trường và các doanh nghiệp, bao gồm cả sự biến động và sự không chắc chắn trọng yếu có thể xảy ra trên toàn cầu. Trong những trường hợp không thể dự đoán trước như vậy, kiểm toán viên (KTV) của các đơn vị bị ảnh hưởng bởi các điều kiện do COViD gây ra sẽ cần tập trung vào các tác động tiềm tàng trong việc lập báo cáo kiểm toán (BCKiT) và báo cáo soát xét giữa niên độ, nhằm thông báo cho người sử dụng BCKiT hoặc báo cáo soát xét về ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét của KTV. Các hành động phù hợp phụ thuộc vào hoàn cảnh của hợp đồng cụ thể.

Liên đoàn Kế toán quốc tế đã ban hành tài liệu: “Lập báo cáo kiểm toán trong môi trường hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19″ – Lưu ý cho kiểm toán viên – Tháng 5/2020”. Tài liệu Lưu ý cho KTV này tập trung làm rõ những tác động tiềm tàng trong việc lập BCKiT và báo cáo soát xét giữa niên độ phát sinh từ môi trường hiện tại, bao gồm:

  • Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần do BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu hoặc KTV không thể thu thập được đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp;
  • Sự không chắc chắn trọng yếu liên quan đến đến giả định hoạt động liên tục;
  • Đưa ra các vấn đề kiểm toán quan trọng (KAM) và / hoặc đoạn vấn đề cần nhấn mạnh (EOM); và
  • Báo cáo ảnh hưởng đối với hợp đồng soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do KTV độc lập của đơn vị thực hiện.”

VACPA trân trọng giới thiệu ấn phẩm: “Lập báo cáo kiểm toán trong môi trường hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19″ nhằm lưu ý cho kiểm toán viên khi lập báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo soát xét giữa niên độ trong môi trường hiện tại (Covid – 19).”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *